Whistleblowing

Ochrana oznamovatelů
V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ze dne 2. června 2023 (dále jen Zákon) zavádí zaměstnavatel VH Agroprodukt, spol. s r.o. vnitřní oznamovací systém sloužící k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaný právní předpis vztahuje.

Současně s tím určuje zaměstnavatel tzv. příslušnou osobu, která je odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování přijatých oznámení a za komunikaci s oznamovatelem.

Osobou pověřenou přijímáním a vyřizováním podání je Vladimíra Lahodová (kontaktní údaje jsou uvedeny níže)

Svá oznámení můžete podat těmito způsoby:
písemně na adresu:
VH Agroprodukt, spol. s r.o., provozovna Piletice 17/15, Hradec Králové 3, 500 03 
(Oznámení podejte v zalepené obálce s označením “NEOTVÍRAT - OZNAMOVATEL”)
 

Oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

V případě, že se rozhodnete své oznámení řešit mimo námi zřízený vnitřní oznamovací systém, lze jej podat prostřednictvím oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR, který je dostupný zde.

Kategorie osob, jimž je náš oznamovací systém určen

V rámci vnitřního oznamovacího systému přijímáme oznámení od níže uvedených kategorií osob:

- zaměstnanci naší společnosti, včetně osob vykonávajících práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ),
- uchazeči o zaměstnání v naší společnosti, bez ohledu na výsledek výběrového řízení
- osoby provádějící v naší společnosti nebo jejím jménem dobrovolnickou činnost
- osoby vykonávající v naší společnosti odbornou praxi nebo stáž
Další osoby jsou s využitím § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 171/2023 Sb., z přijímání oznámení prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému vyloučeny.

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti.

Oznámení musí být podáno fyzickou osobou a musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání:

a. které má znaky trestného činu nebo přestupku,
b. nebo porušuje právní předpis či předpis Evropské unie upravující oblasti vymezené zákonem,
c. a o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Postup příslušné osoby po podání oznámení:

a. příslušná osoba posoudí, zda oznámení splňuje podmínky pro vyřízení v režimu Zákona, o tomto vyrozumí oznamovatele do 7 dnů od přijetí oznámení,
b. příslušná osoba prošetří informace v oznámení a v případě jejich potvrzení učiní patřičné kroky, zejména navrhne nápravná opatření, případně učiní další kroky, např. postoupí podání orgánům činným
c. v trestním řízení, přestupkovým orgánům nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci,
d. o výsledku prošetření a o navržených opatřeních příslušná osoba vyrozumí oznamovatele do 30 dnů od vyrozumění ode dne přijetí oznámení. Ve složitých případech může být lhůta prodloužená až o 30 dnů.

Evidence a uchovávání oznámení

Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu

datum přijetí oznámení,
jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy,
shrnutí obsahu oznámení a identifikace dotčené osoby, je-li jí její totožnost známa,
datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek, navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.
Příslušná osoba uchovává oznámení a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

Do evidence a k uchovávaným oznámením a dokumentům uchovávaným má přístup pouze příslušná osoba.

Aktuality

Jahody

SAMOSBĚR JAHOD UKONČEN!!!

Číst více »